Od dnia 25 maja 2018 r. zaczęły obowiązywać: unijne rozporządzenie dotyczące ochrony danych osobowych – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony danych osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 94/46/WE (określane jako “RODO”), a także polska ustawa o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 r.

Firma Prometeusz Sławomir Pawlak z siedzibą przy ulicy Złotkowskiej 31, 62-570 Rychwał, jako Administrator Danych Osobowych informuje, iż  odpowiedzialnie podchodzi do bezpieczeństwa przetwarzanych danych osobowych. Celem dostosowania naszej firmy do wymogów nowych przepisów prawa wprowadziliśmy zmiany w zakresie obowiązującej u nas Polityki Bezpieczeństwa Danych Osobowych.

Firma Prometeusz Sławomir Pawlak , jako Administrator Danych Osobowych, przetwarza dane osobowe w sposób zapewniający ich odpowiednie bezpieczeństwo, integralność i poufność, w oparciu o podstawę prawną i zgodnie z prawem, rzetelnie, uczciwie, w sposób przejrzysty dla osoby, której dane dotyczą, z dbałością o prawidłowość tych danych, w konkretnych celach.

Firma Prometeusz Sławomir Pawlak :

  1. Przetwarza dane osobowe w związku ze sprzedażą towarów lub świadczeniem usług i na potrzeby kontaktów handlowych realizowanych w tych celach, w związku z rekrutacją lub zatrudnieniem pracowników oraz realizacją umów z podmiotami współpracującymi (art. 6 ust. 1 b) i c) RODO). Firma Prometeusz Sławomir Pawlak przetwarza dane osobowe wyłącznie w zakresie niezbędnym ze względu na podstawę prawną i cel przetwarzania.
  2. Realizuje ustawowe prawa osób, których dane dotyczą w zakresie prawa do uzyskania informacji objętych obowiązkiem informacyjnym, prawa dostępu do danych, prawa do sprostowania danych, prawa do usunięcia danych, prawa do ograniczenia przetwarzania, prawa do przenoszenia danych, prawa do sprzeciwu, prawa do tego, by nie podlegać decyzji, która opiera się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu. Realizacja powyższych praw wymaga kontaktu z Firma Prometeusz Sławomir Pawlak pod adresem e-mail: prometeusz@boo.pl
  3. Przetwarzane dane osobowe uzyskuje głównie od osób, których te dane dotyczą (klientów, kontrahentów, pracowników, kandydatów do pracy), jednak źródłem przetwarzanych przez Firmę Prometeusz Sławomir Pawlak danych osobowych są również osoby trzecie, czy też rejestry (jawne bądź o ograniczonym dostępie). Pozyskane dane osobowe przekazuje wyłącznie pracownikom, współpracownikom oraz podwykonawcom wspierającym z Firmą Prometeusz Sławomir Pawlak w realizacji prawnie uzasadnionych interesów. Przekazywanie danych osobowych odbywa się na podstawie upoważnień lub na podstawie umów powierzenia przetwarzania danych osobowych wyłącznie podmiotom, które zapewniają gwarancje posiadania lub wdrożenia odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych, by przetwarzanie spełniało wymogi prawa i chroniło prawa osób, których dane dotyczą.

W razie pytań prosimy o kontakt pod adresem e-mail: prometeusz@boo.pl

W przypadku uznania, że przetwarzanie danych osobowych realizowane przez Firma Prometeusz Sławomir Pawlak narusza przepisy o ochronie danych osobowych, osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.